COURSES
Circuit 1 Midterm

หัวข้อเรื่อง

1 กดเครื่องคิดเลขตามกฎของคราเมอร์ (Cramers Rule)

2 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า

3 วิธีการคำนวนวงจรที่1 วิธี KCL & KVL

4 วิธีคำนวนณวงจรวิธีที่2 วิธี รวม R แบ่ง I V

5 รวมตัวต้านทานแบบ WYE DELTA

6 วิธีการคำนวณวงจรวิธีที่3 Node Analysis

7 วิธีการคำนวณวงจรวิธีที่4 Mesh Analysis

8 พื้นฐานไฟฟ้ากระแสสลับ และกดเครื่องคิดเลข

9 ไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะคงตัว Phasor

10 กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ AC Power

11 การปรับค่าประกอบกำลัง AC Power corrected

12 ปรับ Power Factor โดยใช้ค่า Z

13 ค่าใน Time Domain

13 ไม่คิดเวลา ข้อสอบเก่า รวม R แบ่ง I V

14 Phasor & Vector

15 ไม่คิดเวลา ข้อสอบเก่า Node Analysis

16 ไม่คิดเวลา ข้อสอบเก่า Mesh Analysis

17 ไม่คิดเวลา ข้อสอบเก่า ไฟฟ้ากระแสสลับ Phasor

18 ไม่คิดเวลา ข้อสอบเก่า AC Power และปรับค่าประกอบกำลัง

ผู้สอน : พี่ ดนย์
อายุคอร์สเรียน 60 วัน
ระยะเวลาเรียน 21 ชั่วโมง
1,400 บาท

edu-tutors ผู้นำทางการ สอนพิเศษ กวดวิชา ตามบ้านและนอกสถานที่เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง สอนพิเศษ ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาที่คุณต้องการ เรียนพิเศษ หรือ กวดวิชา

CONTACT 089-5564722